کتاب روان شناسی سالمندی توسط دکتر معتمدی

و خانمها جوانمرد و رستمی ترجمه و توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه

 علامه طباطبائی منتشر شد.