کتاب روان شناسی سالمندی تألیف دکترعبدالله معتمدی توسط انتشارات سمت منتشر شد.

در این کتاب تلاش شده است با رویکردی روانشناختی، تصویری واقع بینانه از شرایط و وضعیت سالمندی ارائه شود تا ضمن شناخت حقایق این دوره، اهمیت و جایگاه آن برجسته تر گردد. عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تحول فرد، و در اینجا به طور خاص، برسالمند نقش بسزایی دارند. مؤلف کوشیده است با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در زمینه روانشناسی سالمندی در جهان، بر غنای مطالب کتاب بیفزاید. مطالعه این کتاب علاوه بر دانشجویان رشته های مشاوره، به مربیان و پژوهشگران علاقه مند به مسائل سالمندان نیز توصیه می شود.

 

 مباحثی که در این کتاب می خوانید:

    فصل اول:کلیات

    فصل دوم:روش های مطالعه سالمندی

    فصل سوم:نظریه های پیری

    فصل چهارم:تغییرات جسمی

    فصل پنجم:ویژگی های روانی و اجتماعی سالمندان

    فصل ششم:سالمندی و شخصیت و سبک زندگی

    فصل هفتم:نقش مذهب در دوره سالمندی

    فصل هشتم:سالمندی موفق

    فصل نهم:اختلالات عصبی،روانی و سالمندی