آمار سرشماری سالمندان ايران در سال 1390

و بررسی وضعیت آنها در ابعاد مختلف