بررسی رابطه بین میزان پذیرش درد، الگوی زندگی و محدودیت ناشی از درد مزمن در سالمندان

 منوچهر شیرازی  - هومان منوچهری - منصوره زاغری تفرشی - فرید زایری - ویولت علی پور